اطلاعیه 1

به استحضار می رساند وب سایت همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 بروزرسانی شد. اطلاعات همایش های پیشین…

اطلاعیه 2

با توجه به شرایط پاندمی به وجود آمده در کشور و عدم برگزاری دهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل…
فهرست