نخستین همایش

نخستین دوره همایش کاربران واحدهای V94.2 با حضور مدیران و کارشناسان صنعت برق در تاریخ 90/09/24 در نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی…

دومین همایش

دومین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی V94.2  نیز در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۱ در محل نیروگاه شهدای پاکدشت…

سومین همایش

سومین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 با استفاده از تجربیات دو همایش قبلی و در راستای اهداف…

چهارمین همایش

چهارمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 با استفاده از تجربیات همایش های قبلی و در راستای اهدلی…

پنجمین همایش

پنجمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 با استفاده از تجربیات همایش های قبلی و در راستای اهداف تعاملی…

ششمین همایش

ششمين همايش كاربران واحدهاي V94.2 در تاريخ 23 و 24 آذر ماه و به ميزباني شركت مديريت توليد برق دماوند…

هفتمین همایش

هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با همکاری انجمن…

هشتمین همایش

هشتمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2، با استفاده از تجربیات دوره هاي قبلی همایش و در راستای…

نهمین همایش

نهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 براساس تجارب همایش های پیشین برگزار شده به میزبانی شرکت بهره…
فهرست