معرفی همایش

همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبیV94.2 برای اولین بار در مورخ 24 آذر ماه سال 1390 به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند) برگزار شد. سال دوم نیز به میزبانی همان شرکت و در همان محل برگزار شد. در سومین سال گروه مپنا میزبان آن بود که در محل نیروگاه پرند برگزار شد.

این همایش یکی از مهمترین رويدادهاي حوزه نیروگاهی ایران است که طی هشت سال گذشته با هدف تسهیم دانش و تجارب بین بهره برداران و نیز بهره برداران با سازندگان اصلی تجهیزات نیروگاهی برگزار شده و نقش مهمی در انتقال تجارب و آشنایی با دستاوردهای جدید سازندگان ایفا می کند.

در همین راستا شرکت های بهره بردار، مسائل و مشکلات خود را در خصوص بهره برداری از این واحدها، مطرح و با مشارکت متقابل با سازندگان اصلی، ضمن بررسی مسائل موجود، راه حل های پیشنهادی قابل اجرا تعیین و ارائه می شوند.

اهداف همایش

  • ارتباط مستقیم کاربران با یکدیگر و با سازندگان تجهیزات اصلی نیروگاهی
  • طرح و بررسی نیازها و مشکلات کاربران و تدوین راه حل هایی تخصصی با همکاری سازندگان اصلی، پژوهشگران و فناوران
  • تبادل تجربیات در زمینه اصلاحات کاربردی انجام شده در نیروگاه های سیکل ترکیبی V94.2
  • ارائه دستاوردهای جدید تخصصی و آشنایی با توانمندی های سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات و خدمات نیروگاهی
فهرست