چهارمین همایش

چهارمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 با استفاده از تجربیات همایش های قبلی و در راستای اهدلی کاربران با یکدیگر و با سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاهی، طی دو روز در آذرماه سال 1393 به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق کرمان و با اف تعامهمکاری انجمن صنفی کارفرمایی نیروگاه های کشور در محل دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان برگزار شد.

فهرست