پنجمین همایش

پنجمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 با استفاده از تجربیات همایش های قبلی و در راستای اهداف تعاملی کاربران با یکدیگر و نیز با سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاهی، در مورخ 24 و 25 آذرماه سال 1394، به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا و با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی نیروگاه های کشور در محل نیروگاه سیکل ترکیبی پرند برگزار شد.

فهرست