سومین همایش

سومین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 با استفاده از تجربیات دو همایش قبلی و در راستای اهداف تعاملی کاربران با یکدیگر و نیز با سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاهی، در مورخ 12 الی 14 آذرماه سال 1392، به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا و با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی نیروگاه های کشور و شرکت تولید برق پرند مپنا درمحل نیروگاه سیکل ترکیبی پرند برگزار شد.

فهرست