هشتمین همایش

هشتمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2، با استفاده از تجربیات دوره هاي قبلی همایش و در راستای اهداف تعاملی کاربران با یکدیگر و سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاهی، در مورخ  27 و 28 آذر ماه 1397 و به میزبانی شركت مديريت توليد برق دماوند و با همکاری انجمن صنفی نیروگاه های کشور(اصنا) برگزار شد.

فهرست