نهمین همایش

نهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 براساس تجارب همایش های پیشین برگزار شده به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا و با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی نیروگاه های کشور مورخ 29 بهمن ماه سال 1398 درمحل سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

فهرست