هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2

7th V94.2 Simple and Combined Cycle Power Plants Users Conference

 
        |     04:09 - 1396/11/01