معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

مقدمه

هفتمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2، با استفاده از تجربیات شش همایش قبلی و در راستای اهداف تعاملی کاربران با یکدیگر و سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاهی، در روزهای سه شنبه 28 الی چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 و به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی  مپنا و با همکاری انجمن صنفی نیروگاه های کشور(اصنا) برگزار خواهد شد.

 

اهداف همایش

. ارتباط مستقيم کاربران با سازندگان و تأمين کنندگان تجهيزات و خدمات اصلی نيروگاه

. طرح و بررسی نيازها و مشکلات کاربران و تدوین راه حل های تخصصی با همکاری سازندگان اصلی ، پژوهشگران و فن آوران

. تبادل تجربيات در زمينه اصلاحات کاربردی انجام شده در واحدهای گازی و سيکل ترکيبی V94.2

. ارائه دستاوردهای جدید تخصصی