ارکان همایش

صفحه اصلی > ارکان همایش

رئیس همایش: آقای مهندس محمد رضا شریفی

رئیس کمیته راهبری همایش : آقای مهندس چنگیز میربها

دبیر کمیته راهبری: آقای دکتر بیژن مشکینی

دبیر کمیته علمی: آقای مهندس روزبه باقری

دبیر کمیته پاسخ به سوالات:آقای مهندس محمدمهدی شمسایی

دبیر کمیته اجرایی: آقای مهندس علی عجمی