محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 بررسی و تحليل مشکلات بهره برداری و تعمير و نگهداری

 
بهينه سازی ، ارتقاء (Up-grading) و افزایش توان و راندمان نيروگاه

 افزایش عمر مفيد واحدهای نيروگاهی (L.T.E : Life-Time-Extension)

 ساخت داخل و بازسازی قطعات واحدهای گازی و سيکل ترکيبی

 بررسی حوادث نيروگاهی- بهبود روش های بهره برداری و تعميرات

 روش های بهبود شاخص های HSE در بهره برداری وتعميرات

 تازه های قابل ارائه در واحد های گازی و سيکل ترکيبی

 پایش، حفظ و افزایش توان و راندمان نيروگاه ها

 راهبری اقتصادی نيروگاهی